Zoekresultaten
Filters
Close

Algemene voorwaarden

Shipping

 

 

 

 

1. TAAL

Nederlands: Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op www.selecti.be. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke.

 

2. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1.“Selecti”: de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Selecti”, met maatschappelijke zetel te B-3900 Overpelt, Kremersstraat 24, met ondernemingsnummer 0633.565.792 en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE 0633.565.792

2.2. “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2.3.“Koper”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via deze Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

2.4.“Consument”: elke Koper die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

2.5.“Website”: www.selecti.be

 

3. TOEPASBAARHEID

3.1 De rechtsverhouding tussen de Koper en Selecti en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (1) deze Algemene Voorwaarden; (2) het Belgische recht. Selecti wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die Selecti uitdrukkelijk schriftelijk met de Koper overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. De Koper aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn.

Door het gebruik van de Website, het vullen van het digitale winkelmandje op de Website van Selecti het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van enige overeenkomst via de Website verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website. De Koper is in deze gevallen dan ook gebonden door deze Algemene Voorwaarden en voormelde rechten en verplichtingen.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Koper worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

3.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen Selecti en de Koper, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.

3.4 Indien Selecti één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

3.5 Selecti heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

3.6. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via de website www.selecti.be.

 

4. OFFERTE, ORDER – TOTSTANDKOMING ONLINE AANKOOP

4.1 Elk aanbod op de Website, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. Selecti mag de aanbiedingen op de Website op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Selecti niet. Ondanks het feit dat de catalogi, Website en andere publicitaire aankondigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Selecti is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Selecti is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

4.2 De overeenkomst tussen Selecti en de Koper komt slechts tot stand nadat de Koper een bestelling heeft geplaatst op de Website en Selecti deze bestelling bevestigt via e-mail (hierna de “Orderbevestiging” genoemd).

Selecti behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

4.3 Annulering van een bestelling, alvorens deze is verstuurd, is steeds mogelijk en kosteloos. Annulering van een bestelling nadat deze is verstuurd, moet gebeuren in overeenstemming met de procedure voor herroeping, zoals voorzien in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

Indien de Koper bestelling wil annuleren, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de klantendienst per e-mail info@selecti.be.

 

5. HERROEPINGSRECHT

5.1 De Consument beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via de webshop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Consument het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

5.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Selecti via een ondubbelzinnige verklaring per mail (info@selecti.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (te downloaden op de Website). Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5.3 Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan van Selecti terug. De verzendkosten worden herbekeken in functie van de niet geretourneerde producten. De terugbetaling geschiedt uiterlijk 14 dagen na ontvangst door Selecti van de goederen in goede staat en in de originele verpakking en met de originele labels.

Selecti betaalt de Consument alsdan terug op de bankrekening die door de Consument werd opgegeven. In ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

5.4 De Consument dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij besluit de overeenkomst te herroepen, aan Selecti terug te zenden of te overhandigen. De Consument is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Consument, tenzij anders overeengekomen. Het teruggezonden product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden, teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het product geleverde toebehoren, zodoende dat Selecti ook na herroeping het product nog kan doorverkopen aan een derde. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

5.5 Het herroepingsrecht geldt o.m. niet voor:

-          producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon;

-          producten die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben (zoals voedingsproducten, bloemen, etc.);

-          verzegelde producten die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer de verpakking werd geopend (vb. oorstaafjes, pleisters, etc.);

-          Medische producten dewelke levensmiddelen (zoals voorschriftvrije geneesmiddelen of parafarmaceutische medische producten) impliceren (“die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen”) vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan voorschriftvrije geneesmiddelen en parafarmaceutische medische producten en gerelateerde medische producten. Dergelijke medische producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave.

5.6 In geen geval beschikt een professionele Koper over het recht tot herroeping.

 

6. PRIJS EN KOSTEN

6.1 De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de producten zoals zij woordelijk omschreven zijn. Materiaal, accessoires, toebehoren die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaald product zijn niet inbegrepen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs.

6.2 Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt (en desgevallend in andere internationale munteenheden zoals de GBP en USD) en zijn inclusief BTW, eventuele invoer-/uitvoerrechten en reservatie- en/of administratiekost, doch exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten.In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert, kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid.

De verzendingskosten zijn niet inbegrepen. Zij zijn afhankelijk van de gekozen verzendingswijze, het totale bedrag van de bestelling, het leveradres etc. Tijdens het online – bestelproces zal worden aangegeven hoeveel verzendingskosten precies aangerekend zullen worden.

De gekozen verzendingswijze en uiteindelijke verzendingskosten worden eveneens vermeld op de Orderbevestiging die de Koper bij het sluiten van de overeenkomst ontvangt.

6.3 Selecti behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd aanvaard.Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Selecti worden rechtgezet.

 

7. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN

7.1 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen standaard conform de Incoterm® “Delivered At Place” (DAP) (Incoterms ® 2010) op het door de Koper opgegeven leveringsadres. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de producten gaat bijgevolg over op het moment van de effectieve levering. Op dit moment is Selecti eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting.

7.2 Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de bestelling van de Koper en/of de Orderbevestiging vanwege Selecti wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de Koper en wordt als dusdanig aangerekend.

7.3 Uitgezonderd met betrekking tot overeenkomsten met een Consument, behoudt Selecti zich steeds het recht voor de leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

7.4 Een product wordt pas verzonden nadat Selecti de betaling ontvangen heeft.

7.5 De leveringstermijn, ook deze op de offertes, bestellingen en Orderbevestigingen, is steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Selecti t.o.v. de Koper. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen Selecti en de Koper. Selecti kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of derden.

Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

7.6 Bij afwezigheid van de Koper bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres, zal door de transportdienst een bericht worden achtergelaten. Overeenkomstig de procedure uitgewerkt onder “verzending en retouren” wordt het product vervolgens afgeleverd op een BPOST PostPunt. De koper heeft vervolgens 14 dagen de tijd om het product op te halen of om een nieuwe afspraak in te plannen via de klantendienst van Bpost of via de “track en trace” module op de website van Bpst. Na deze termijn zullen de producten terug worden gezonden aan Selecti. De kosten van de terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, BTW, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Koper. In dergelijk geval zal de overeenkomst tussen Selecti en de Koper worden geacht ontbonden te zijn. De door de Koper eventueel reeds betaalde aankoopprijs voor het product zal door Selecti worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten van terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten.

 

8. FACTURATIE EN BETALING

8.1.Bestellingen dienen steeds vooraf te worden betaald door de Koper. De Koper heeft, bij het plaatsen van de bestelling, de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden:

-          Kredietkaart (VISA/MASTERCARD)

-          Maestro

-          Bancontact/Mister Cash

-          PayPal

-          iDEAL

8.2 Door het bestellen van een product verklaart de Koper zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Selecti, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

8.3 Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichting.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De aansprakelijkheid van Selecti is ten aanzien van de Koper beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW); (2) het bedrag dat Selecti in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt.

9.2 Selecti is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen.

9.3 De Koper erkent dat Selecti geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Koper door Selecti, zodoende dat Selecti niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

9.4 Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

 

10. VRIJWARING

10.1. De Koper zal Selecti volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Koper, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen Selecti en de Koper, de Orderbevestiging uitgaande van Selecti, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Koper.

10.2. De Koper zal Selecti schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

 

11. PROMOTIES

11.1 Promotionele toegiften door Selecti, in welke vorm dan ook (zoals, maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen, zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op één (1) bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.

11.2 Ingeval de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht voor producten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een promotieactie, houdt Selecti zich het recht voor om de prijs van de producten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping te herrekenen. Bijvoorbeeld: promotieactie die inhoudt dat bij aankoop van product A, product B aan de halve prijs kan worden verkregen. De Koper herroept product A. Alsdan is niet langer voldaan aan de promotievoorwaarden en zal voor product B de volle prijs moeten worden betaald. Selecti zal in dat geval de gelden terugstorten, conform artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, met aftrek van het bijkomende gedeelte dat nog voor product B betaald moet worden.

 

12. OVERMACHT EN HARDSHIP

12.1 Selecti is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

12.2 In geval van overmacht of hardship kan Selecti naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Selecti: (1) aan de Koper voorstellen om de ontbrekende producten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen Selecti en de Koper buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Koper uitnodigen om de overeenkomst tussen Selecti en de Koper te heronderhandelen.

Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan Selecti, overeenkomstig artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden, de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Koper tot schadevergoeding te veroordelen.

12.3. Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.

 

13. NETTING

13.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Selecti en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Selecti en de Koper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

13.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Koper en Selecti doorgevoerde schuldvergelijking.

 

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 Selecti blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar geleverde producten. Selecti garandeert over de nodige licenties te beschikken voor het aanbieden van haar productenassortiment.

 

15. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL

15.1 De Koper geeft aan Selecti de toelating om de door de Koper verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Selecti aangeboden producten. De Koper geeft Selecti de toestemming deze gegevens aan derden over te maken voor de afhandeling van de bestelling.

15.2 De Koper kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Koper geen commerciële informatie van Selecti meer wenst te ontvangen, dient de Koper Selecti hiervan op de hoogte te brengen:

 

-          per e-mail: info@selecti.be

 

15.3 De Klant geeft aan Selecti de toelating om beeldmateriaal van de bij de Klant geleverde producten te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de Website, publicatie in folder(s), etc.

 

16. GESCHILLEN

Alle mogelijke geschillen tussen Selecti en de Koper vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van Selecti, tenzij Selecti verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Koper.

sevenspikes.themes.tiffany.common.top